ล้วงลับประวัติศาสตร์วิหารหินอ่อนพาร์เธนอนแห่งอารยธรรมกรีกโรมัน

                                รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

                                อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

                                รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32170

                                อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

 

คำถามเกี่วกับโครงงาน

1.วิหารหินอ่อนพาร์เธนอนมีการเปลี่ยนแปลงใน ค.ศ. อะไรบ้าง ?

2. วิหารหินอ่อนพาร์เธนอนได้รับคัดเลือกให้เป้นมรดกโลกเพราะอะไรบ้าง ?

3.วิหารหินอ่อนพาร์เธนอนสร้างขึ้นเพื่ออะไร ?

4. วิหารหินอ่อนพาร์เธนอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

5. ทำไมสิ่งก่อสร้างนี้จึงได้ชื่อว่า”วิหารหินอ่อนพาร์เธนอน” ?

โฆษณา
By 99abc9

กิจกรรมโครงงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวิหารหินอ่อนพาร์เธนอน
  2. เพื่อศึกษาว่าวิหารหินอ่อนพาร์เธนอนส่งผลต่อวิถีชีวิตของอารยธรรมกรีก-โรมันอย่างไร
  3. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาความสำคัญของงวิหารหินอ่อนพาร์เธนอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของงวิหารหินอ่อนพาร์เธนอน
  • ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของงวิหารหินอ่อนพาร์เธนอน
  • ได้ทราบว่างวิหารหินอ่อนพาร์เธนอนนส่งผลต่อวิถีชีวิตของอารยธรรมกรีก-โรมันอย่างไร

การดำเนินงาน/โครงงาน

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้

-เผยแพร่โครงงาน

By 99abc9